ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για το σύνολο των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020, προβλέπεται

  • Α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ
  • Β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ και
  • Γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας